Yishtabach (Transliterated)

  

Edit SongDiscussionHistoryPrint

Yishtabach shimchah la'ad malkeinu ha'eil melech hagadol v'hakadosh bashamayim uv'haarets ki lecha na'eh Adonai elohainu ve'elohei avoteinu. Shir ushvacha ha'leil v'zimrah oz umemshalah netsach gedulah ugvurah t'hilah v'tiferet kdushah u'malchut brachot v'hodaot meatah v'ad olam. Baruch ata adonai eil melech hagadol umhulal batishbachot eil haodaot adon haniflaot borei kol hanshamot ribon kol ha'maasim habocher b'shirei zimrah melech yachid eil chei haolamim.

Categories:

Report copyright infringement/submit DMCA request