Ashrei Ha'am

 
אשרי העם


Ashrei ha'am shekacha loi ashrei ha'am she-H-shem Aloikav
אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו.

Printed from the Zemirot Database